KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA MUVAFAKATNAME


Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu(“GKL” olarak anılacaktır) ile paylaştığım, genel veya özel nitelikli kişisel verilerimin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca GKL tarafından aşağıda belirtilen amaç ve şartlar çerçevesinde işlenebileceğini, aktarılabileceğini ve saklanabileceğini anladığımı ve buna açık rıza gösterdiğimi kabul ve beyan ederim.

1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
Kişisel verilerimi;
  • GKL'nin yasal, idari veya sözleşmelerden doğan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
  • güvenli etkinlik, GKL Sohbetleri, web sitesi kullanımı, e posta gönderimi ve benzeri uygulamaların sağlanması,
  • mevcut ve ileride çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
  • güvenliğin ve gizliliğin ve de GKI ye ait internet sitesi ve diğer elektronik sistemlerin ve fiziki ortamların güvenliğinin sağlanması,
  • kampanyalar, tanıtımlar, çekilişler, yarışmalar veya benzeri etkinlikler düzenlenmesi ve yardımlarda bulunulması, anket ve oylamalar ile görüşümün alınması,
  • referans taleplerine yanıt verilmesi,
  • talep ve başvurularımın yerine getirilmesi,
  • GKL'nin sair iletişim yöntemlerinde kullanılması,
amaçlarıyla KVK Kanunu'nun 4, 5 ve 6'ncı maddelerinde öngörülen şartlara uygun olarak işleyebilir ve bu amaçların gerektirdiği süre boyunca muhafaza edebilirsiniz.

2. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Kişiler ve Aktarılma Amaçları
Kişisel verilerimi, KVK Kanunu'nun 4, 8 ve 9'uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak kaydıyla, yukarıda işbu Muvafakatname'nin (1) nolu maddesinde belirtilen amaçlarla yurt içi ve yurt dışındaki diğer yetkili kurum ve kuruluşlara, iş ortaklarınıza, tedarikçilerinize, alt yüklenicilerinize ve talep veya başvurunuz üzerine diğer üçüncü kişilere aktarabilirsiniz. GKL olarak, kişisel verilerimi, Türkiye içinde veya dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabilirsiniz.

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
İşbu Muvafakatname'de belirtilen şart ve amaçlar çerçevesinde kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, medeni durum, eğitim ve çalışma geçmişi, eş ve çocuk bilgileri gibi genel nitelikli verilerimi ile özel nitelikli verilerimi toplayabilirsiniz.

4. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız
KVK Kanunu'nun 11'inci maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi olarak; kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerimin üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme ve silme işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkım olduğunu biliyorum. Bu haklarımı, öğrendiğim tarihten itibaren 3 iş günü içerisinde kullanmamam halinde KVK Kanunu gereği iş bu muvaffakanamede belirtilen hususlardan GKL'yi ibra ettiğim anlamına geldiğini kabul ve beyan ediyorum.

Yukarıda belirtilen haklarımdan herhangi birini kullanmak istemem halinde, bu talebimi noter aracılığıyla iletebileceğimi biliyorum.

Taleplerimin kural olarak ücretsiz sonuçlandırılacağını; bununla birlikte cevaplandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafınızdan ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebileceğini kabul ve beyan ediyorum.

İşbu Muvafakatname'de yer alan hususları anladığımı ve burada belirtilen şart ve amaçlarla kişisel verilerimin işlenmesine rıza gösterdiğimi kabul ve beyan ederim.


Adı-Soyadı:
Tarih:
İmza: